روی سنگ قبرش نوشته شد: «تلاش نکن!»

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید